سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ته
یعقوب فتحی پور – گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

تاثیر ده رقم کلزا Talayeh و Zarfam ،Modena ،Licord ،Okapi ،Opera ، RGS ،Hayola ،SLM ،Sarigol بر روند امید به زندگی و درصد زنده مانی مراحل مختلف رشدی شب پره Spodoptera exigua در شرایط آزمایشگاهی تحت دمای۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی۵ ±۶۰ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین طول عمر افراد ماده شب پره S. exigua روی ارقام ذکر شده در بالا به ترتیب ،۱۱/۸۳±۰/۹۳ ،۱۰/۱۳±۱/۰۰ ،۱۰/۳۰±۰/۷۳ ،۸/۰۶±۰/۴۰،۱۱/۱۱±۰/۷۳ ۹/۳۷±۰/۷۴ و ۱۲/۰۰±۰/۹۶ و۱۳/۹۲±۰/۸۶ و ۱۸/۰۳±۰/۸۹ و ۰/۸۸ ±۱۵/۶۴ روز بود. مقادیر امید به زندگی در زمان ظهور حشرات بالغ شب پره S. exigua روی پنج رقم فوق به ترتیب ۱۴/۲۹ ، ۱۷/۹۵ ، ۱۴/۸۲ ، ۱۵/۷۴ ، ۱۴/۹۳ ، ۲۴/۵۳ ، ۲۱/۰۴ ، ۲۱/۱۷ ، ۲۱/۵۹ و ۲۲/۵۳ روز به دست آمد.