سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن شهرکی پور – استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
شادی جمالی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این پژوهش با هدف اصلی اجرای ارزیابی درونی در گروههای آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و به منظور ارائه تحلیلی جامع از کیفیت موجود گروهها و پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء آن انجام گردیده است. در این خصوص از جامعه آماری شامل:هیات علمی، مدیران گروهها و دانشجویان ، اطلاعات لازم جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته است.جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید..نتیجه بررسی ارزیابی درونی گروههای آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نشان می دهد که: بین کیفیت آموزشی و تعیین معیارها و نشانگرها و بین مشارکت اعضای هیات علمی در تعین معیارها و نشانگرها و ارتقای سطح کیفیت گروه رابطه وجود دارد، البته دانشجویان نسبت به مدیران گروه و اعضای هیات علمی این رابطه را کمتر مشاهده کرده اندو همچنین بین ارزیابی درونی و افزایش میزان پاسخگوئی در قبال عملکرد گروه آموزشی (مدیریت و اعضاء هیات علمی ) رابطه وجود دارد، ودر نهایت ،ارزیابی درونی در یافتن نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی تاثیر دارد.