سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدصمد موسی زاده موسوی –

چکیده:

نظام آموزشی با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی تغییر یافته است به این ترتیب یکی از ارکان مهم نظام آموزشی ارزشیابی است که بخش جدایی ناپذیر آن خواهد بود ارزشایبی توصیفی گامی است درجهت نیل به اهداف مهم سواد آموزی که درآن کیفیت آموزشی ونظام آموشزی مورد بررسی قرارمیگیرد ارزشیابی از فعالیت های اموزشی و پرورشی به ویژه پیشرفت تحصیلی سواد آموزان یکی از وظایف مهم هر نظام سواد آموشزی دردنیاست بطور کلی ارزشیابی توسط آموزشیاران درکلاس درس قبل از آموزش درجریان آموزش و بعد از آموزش با مشارکت فعال سواد آموزان انجام میگیرد ارزش یابی توصیفی گامی است درجهت نیل به اهداف مهم سواد آموزی که درآن کیفیت آموزش و نظام اموزشی مورد بررسی قرارمیگیرد و منجر به پایدار یادگیری می گردد اهمیت انی تحقیق درآن است که با پی بردن به نارسایی های فرایند یاددهی و یادگیری اقدامات عملی لازم جهت رفع موانع درراستای پیشرفت تحصیلی سواد آموزان صورت پذیرد هدف ارزشیابی توصیفی محقق گردد و هم چنین درحوزه جغرافیایی مازندران تاکنون تحقیقی دراین زمینه درنهضت سواد آموزی صورت نپذیرفته است.