سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهمن فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دانشگاه تهران
علیرضا مختاری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی محلات
محمد فتاحی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دانشگاه تهران
سعید سرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

خوشاروزه با نام علمی Echinophora platyloba از خانواده Apiaceae و کاکوتی با نام علمی Ziziphora tenuior از خانواده Lamiaceae میباشد. بررسی تأثیر عوامل محیطی بر بازده اسانس در دو گیاه خوشاروزه و کاکوتی، بخاطر اینکه اسانسهای هر دو گیاه مربوطه ارزش دارویی بالای دارد، میتواند حایز اهمیت باشد. جمع آوری گیاه هر دو گونه از استان اصفهان در مرحله گلدهی کامل از دو ارتفاع مختلف صورت گرفت. نمونه ها پس از جمع آوری در سایه و در پاکتهای مخصوصی خشک شده و سپس اسانس بخش هوایی گلدار این گیاهان به روش تقطیر با آب مقطر بوسیله دستگاه کلونجر طبق فارماکوپه بریتانیا به مدت ۴ ساعت به صورت جداگانه استخراج گردید. نتایج نشان داد که میزان بازده اسانس در گیاه خوشاروزه در ارتفاع ۱۹۰۰ متری ۰/۶ درصد وزنی به حجمی بوده است ولی در ارتفاع ۲۰۰۰ متری ۰/۸۵ درصد گزارش گردید. میزان اسانس در گیاه کاکوتی در ارتفاع ۱۹۰۰ متری ۰/۸۳ درصد و در ارتفاع ۲۱۰۰ متری ۰/۶۶ درصد گزارش گردید. نتایج نشان داد عوامل محیطی میتوانند روی مواد مؤثره و متابولیت های ثانویه تاثیر گذار باشد به طوری که این تغیرات در برخی از گیاهان موجب افزایش مواد مؤثره و در برخی موجب کاهش مواد مؤثره خواهد شد.