سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر ولی محمدی مقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی ، گروه مهندسی آب ، دانشگاه ارو
مهدی یاسی – استادیار مهندسی رودخانه، گروه مهندسی آب ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

احداث سرریز و سدهای انحرافی در محدوده پیچ رودخانه ها در بعضی شرایط اجتناب ناپذیر است. فرسایش و رسوبگذاری و توزیع غیر یکنواخت جریان در آبگیرهای ساحل چپ و راست رودخانه، همواره مشکلاتی را در مراحل بهره برداری پدید می آورد. بررسی مطالعات گذشته نشان دهنده کمبود مطالعات در زمینه کارکرد سرریزهای لبه تخت در پیچ می باشد. هدف از این مطالعه در درجه اول آشنایی با الگوی جریان در اطراف سرریزها در پیچ و در درجه بعدی بررسی تاثیر ارتفاع سرریز بر توزیع عرضی دبی واحد عرض جریان عبوری از روی سرریز می باشد. در این جا سرریزهای لبه تختمستطیلی با سه ارتفاع متفاوتدر زاویه های ۳۰ و ۶۰ درجه از پیچ فلوم قرار داده شده و پروفیل سطح آب و سرعت جریان برای سه دبی متفاوتدر مقطع کنترل بالادست سرریز اندازه گیری شده است. نتایج توزیع عمق آب و توزیع سرعت متوسط عمقی در عرض مقطع کنترل سرریز به صورت نمودار های توزیع دبی واحد عرضارائه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که توزیع دبی واحد عرض در این مقاطع از پیچ غیر متقارن و غیر یکنواخت می باشد. با افزایش ارتفاع سرریز کمی از اثر غیر یکنواختی کاسته میشود ولی در حالت کلی ما غیر یکنواختی در توزیع عرضی دبی در واحد عرض داریم.