سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قدیر تقی زاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورز
رضا طباطبایی کلور – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
جعفر هاشمی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
فیض اله شهبازی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرس

چکیده:

صدمات مکانیکی ناشی از ضربه بر میوه ها و محصولات کشاورزی که در طی برداشت، انتقال و دیگر فرآیندها رخ می دهد، موجب کاه کیفیت آنها و افزای ضایعات می گردد. در این تحقیق تاثیر ارتفاع توده میوه درون جعبه بر روی میزان صدمات وارده به میوه کیوی در طول حمل و نقل بررسی شد. بدین منظور از آزمای در قالب بلوک های کاملا تصادفی و در ۳ تکرار، استفاده گردید. ارتفاع توده در سه سطح ۱۱،۲۳،۳۴ سانتی متر در نظر گرفته شده است. میزان صدمه بر مبنای عمق لهیدگی، درصد تعداد میوه های صدمه دیده و همچنین درصد تعداد میوه های با آسیب دیدگی بیشتر از دو میلی متر بحرانی، می باشد نتایج آنالیز ها نشان داد که اثر ارتفاع توده میوه در سطح یک درصد بر روی میزان صدمات معنی دار است. فرکان ارتعاشی در این تحقیق ۱۳Hz و شتاب ارتعاشی ۰/۷g می باشد. هر چه ارتفاع توده میوه در جعبه بیشتر باشد، صدمات مکانیکی بیشتری به میوه ها وارد می شود. قسمت اول این تحقیق، تعیین خصوصیات فیزیکی میوه کیوی، در دانشگاه علوم کشاورزی ساری و قسمت دوم، در آزمایشگاه خواص فیزیکی دانشکده بیوسیستم پردی کرج، در آبان ماه سال ۱۳۸۹ انجام شد.