سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد شفیعی – شرکت فراب، تهران

چکیده:

شواهد حاکی از آن است که هزینه کیفیت به عنوان یکی از پراهمی تترین حوز هها در بحث سازمان در دو دهه اخیر مطرح است و به نظر م یرسد این مبحث به گون های پرشتاب تر در ده ههای آتی همچنان ادامه خواهد داشت، با این وجود، به نظر م یرسد رابطه آن با دیگر عوامل موثر، آن طور که باید و شاید بررسی نشده است. در مطالعه حاضر، تلاش شده به بررسی تاثیر هزینه کیفیت بر یکی از عوامل موثر در سازمان یعنی ارتباطات با توجه به جنبهاختصاصی نیروگاه آبی پرداخته شود. در این راستا، ابتدا با توجه به اسناد و مدارک به فضاسازی در این خصوص پرداخته و تلاش گردید ضمن اشاره اجمالی به انواع مد لهای هزینه کیفیت و جم عآوری اطلاعات، اسناد و شواهد مرتبط، به بیان تاثیر ارتباطات سازمانی بر هزینه کیفیت در حوزه نیروگاه آبی پرداخته شود. در این تحقیق سعی شده به جای کپی برداری صرف، باتحقیق توصیفی پیمایشی و تنظیم پرسشنامه و تحلیل داد هها در شرکت فراب به اهمیت این موضوع پرداخته شود. این پژوهش با توجه به داد ههای جم عآوری شده در اواسط سال ۱۳۸۹ از نمون های متشکل از ۸۰ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت انجام شده است. پشتوانه اعتبار این تحقیق، نظرات صاحبنظران و روابط منطقی ایجاد شده و تحلی لهای آماری است. نتایج تحقیق نشان م یدهد که بین شاخ صهای ارتباطات سازمانی ( اطلاعات بهنگام، صحیح، مناسب، کامل و سریع) و هزینه کیفیت رابطه معنی داری وجود دارد