سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نارملا آصفی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
پریسا جعفریان –
شهرام محمدی –
غلامرضا هوشمند –

چکیده:

دراین پژوهش مقدار ۲۵% وزنی w/w از ادویه جات رزماری نعناع و آویشن به سه نوع روغن گیاهی روغن زیتون بکر روغن قندق تصفیه شده و روغن گیاهی مخلوط شده اضافه شد دردوحالت درجه بندی شده و بدون دربندیو نگهداری دردمای ۷۵ درجه به مدت ۷ روز مورد بررسی قرارگرفت میزان اسید های چرب آزاد عدد پراکسید ایزومرهای سیس – ترانش و پایداری اکسیداتیو OS نمونه ها براساس تغییرات عدد پراکسید اندازه گیری شد نتایج نشان داد که پایداری اکسیداتیو تیمار روغن زیتون بکر حاوی رزماری و نعناع روغن فندق تصفیه شده حاوی رزماری و آویشن و روغن گیاهی تصفیه شده حاوی آویشن افزایش یافت همچنین تفاوت معنی داری P>0/01 درایزومرهای سیس – ترانس اسیدهای چرب نمونه های روغن مشاهده نشد