سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا نیکخواه فرخانی – دانشگاه فردوسی مشهد_دانشکده علوم اداری و اقتصادی

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر ادراک ازرهبری خدمتگزار برفرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلی دریک کارخانه فعال در زمینه تولید موادغذایی مورد بررسی قرارگرفت ازمجموع ۱۲۰پرسشنامه توزیع شده ۱۱۴ پرسشنامه پاسخ داده شد و داده ها با بهره گیری ازنرم افزار های آماری LISREL , SPSS تجزیه و تحلیل گردید نتایج بیانگر آن بود که ادراک از رهبری خدمتگزار به صورت مثبت و معنیداری برفرهنگ سازمانی R=0.53 و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلی R=0.32 موثر میب اشد همچنین نتایج گویایی ان بود که فرهنگ سازمانی بررابطه میان ادراک ازرهبری خدمتگزارو انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نواوری شغلی موثر است و این رابطه را تسهیل نموده و از R=0.32 به R=0.45 بهبود می بخشد این مهم گویای این واقعیت است که ظهور و نمود نواوری که زمینه ساز افزایش رقابت پذیری منطقه ای و جهانی است وامدار برخورد آری سازمان از مدیر و رهبری توانمند است که مروج فرهنگی خلاق و نواور بوده که به تمامی ابعاد سازمانی توجه داشته و فارغ از انگاشتهای سنتی نگاهی سیستمی و همه جانبه به سازمان داشته باشد.