سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
بتول رضایی – دانشجویان کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز- دانشگاه آزاد ا
امین قسام – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرزدانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر افزودن ادجوونت ها بر کارایی علف کشهای ذرت آزمایشی در سال زراعی ۹۰ – ۸۹ به صورت کرت های خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان حاجی آباد از توابع استان هرمزگان انجام شد. فاکتور اصلی در چهار سطح نیکوسولفورون ۸۰ گرم ماده موثره در هکتار، نیکوسولفورون ۴۰ گرم ماده موثره در هکتار، فورام سولفورون ۴۵ گرم ماده موثره در هکتار و فورام سولفورون ۵/ ۲۲ گرم ماده موثره در هکتار. فاکتور فرعی شامل ادجوونت ها در سه سطح اوره ۵ درصد، سولفات آمونیوم ۵ درصد و بدون ادجونت بود. یک شاهد بدون استفاده از علف کش و بدون وجین نیز درپایین کرت های هر سه تکرار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزودن ادجوونت ها، تاثیر معنی داری بر کاهش درصد وزن خشک علفهای هرز داشته است و ازاین نظر ادجوونت سولفات آمونیوم بهتر از ادجوونت اوره عمل نمود. بیشترین کاهش وزن خشک علفهای هرز را تیمارهای نیکوسولفورون ۸۰ و ۴۰ گرم ماده موثره و فورام سولفورون ۵/ ۲۲ گرم ماده موثره وقتی که همراه با ادجوونت سولفات امونیوم ۵% به کار رون، ایجاد نمود