سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرگس سمیعی زاده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران
احمد راه چمنی – استادیاردانشکده مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین ایران

چکیده:

بارشد روافزون اینترنت وفناوریهای مرتبط با آن مفهوم برندتغییر پیدا کرده است وامروزه ارزش برندهای انلاین رشدچشمگیری پیدا کرده است مهمترین عامل تاثیر گذار رویموفقیت برندهای آنلاین تعامل مکرر کاربران با برند است که درنتیجه داشتن یک تجربه مصرف مثبت ازآن برند آنلاین صورت می پذیرد درتحقیق پیشرو ما به بررسی عوامل تاثیر گذارروی تجربه برندانلاین ازسه دیدگاه پرداخته ایم درمرحله اول مفهوم برندآنلاین به عنوان بخشی ازتکنولوژی عنوان میشود و تاثیر مدل پذیرش تکنولوژی را روی تجربه برند انلاین مورد بررسی قرارخواهیم داد درقسمت بعدی مفهوم برندانلاین را ازدیدگاه بازاریابی که برندهای انلاین را به عنوان محصولات یا خدمات تکمیل شده ای درنظر میگیرند که نیازهای مشتری خاص را ازطریق تعامل درمحیطهای با واسطه کامپیوتر فراهم می کند بررسی خواهیم کرد و ازدیدگاه دیگر تاثیر احساسات مشتری را روی تجربه برند انلاین مورد بررسی قرار خواهیم داد دراین تحقیق بااستفاده ازروش توصیفی پیمایشی داده های مورد نیاز پژوهش ازطریق توزیع پرسشنامه ی ساختاریافته میان نمونه ای ۳۹۰نفری ازمشتریان سایت خرید اینترنتی دیجی کالا جمع اوری گردید تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازمدل معادلات ساختاری و باکمک نرم افزار لیزرل انجام شد یافته های تحقیق نشان داد تجربیات مثبت به رضایتمندی منتج میشوند همچنین اعتبار برند به عنوان مولفه ی مهمی ازاعتمادوسهولت ادراک شده استفاده برند انلاین ظاهر میشود درنهایت تاثیر احساسات برتجربه برند انلاین رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد