سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد کریمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جواد باغانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی راندمان انتقال آب و تاثیر اجرای پوشش کانالها بر بهره وری مصرف آب و وضعیت اقتصادی کشاورزان د رمناطق مشهد و کلات انجام شد تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها نشان داد که با پوشش دار کردن کانالها و حذف قسمت عمده ای از تلفات انتقال آب کشاورزان با آب صرفه جویی شده عملکرد یا سطح زیرکشت محصولات مختلف خود را افزایش داده اند به عبارتی دیگر کشاورزانی که زمین کافی در اختیار داشته اند با آب صرفه جویی شده سطح زیرکشت را افزایش داده و اما کشاورزانی که فاقد زمین اضافی بوده اند با این آب در اراضی موجود عملکرد در واحد سطح را بالا برده اند مدیریت اعمال شده در اراضی زراعی و باغی و بهره وری مصرف آب قبل و بعد از پوشش دار کردن کانالها تفاوتی نداشته است. نتایج نشان داد که راندمان انتقال آب در کانالها در منطقه مشهد و کلات به ترتیب ۸۲/۹۱ و ۷۷/۸۵ درصد می باشد.