سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین احمدی – کارشناس ارشد روانشناسی، مشاوره آمورش و پرورش، مدرس دانشگاه
محمود بهرامی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مدرس دانشگاه
ایمان نصیری – دکتری پزشکی- پزشک اعتیاد، مدرس دانشگاه
فریبا صالحی – کارشناس معارف اسلامی- دبیر آمورش و پرورش

چکیده:

هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی افسردگی، اضطراب، فشار روانی در دانش اموزان دارای اختلال سلوکشهر داراب بود. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل ۶۵ نفر از هنرجویان هنرستان فنی دارای اختلال سلوک می باشد که تعداد ۵۰ نفر (گروه آزمایش ۲۵ نفر، گروه کنترل ۲۵ نفر) به عنوان نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند که گروه آرمایش ۸ جلسه آموزشی مهارت های زندگی دریافتکرد. ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه داس ۲۱ ماده ای لاویبوند، لاویبوند (۱۹۷۵) بود.یافته ها: نتایج نمرات t نشان داد که بین نمرات افسردگی، اضظراب و فشار روانی گروه آزمایش و کنترل، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که آموژش مهارت های زندگی باعث کاهش افسردگی، اضطراب و فشار روانی درهنرجویان دارای اختلال سلوک می شود.