سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نداالسادات سهی – دانشگاه اصفهان
علی اکبر احسانپور –

چکیده:

کاربرد برخی مواد شیمیایی برای تحریک تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی دربرخی محصولات گیاهی مفید است به منظور ارزیابی تاثیر این مواد برگیاهان اثرماده اتیل متان سولفونات ems برباززایی گیاه اطلسی VilmPetunia hybrida بررسی شد قطعات برگ و ساقه گیاه اطلسی با EMS با غلظت ۱و۲درصد درمحدوده های زمانی ۳۰و۱۵و۶۰ دقیقه تیمار شد برای هرغلظت و هرمحدوده زمانی ۵ تکرار ۳ تایی برگ و ساقه مجموعه ۱۵قطعه برگ و ۱۵قطعه ساقه استفاده شد و همه درشرایط یکسان نورودما قرارگرفتند نتایج نشان داد جداکشت های تیمار شده با ۲درصد EMS زودتر ازجداکشت های تیمار شده با ۱درصد EMS و جداکشت های تیمار شده با ۱درصد EMS زودتر ازجداکشت های شاهد کالوس ونوساقه تولید کردند پس از ۳۰ روز ۱۰۰درصد قطعات برگ تیمار شده با ۲درصد EMS به مدت ۱۵ دقیقه و ۶۰درصد قطعات برگ تیمار شده به مدت ۳۰دقیقه زنده ماندند میانگین تکرار ها برای تولید نوساقه ها به ترتیب ۳۴و۱۰ عدد بود درجداکشت های تیمار شده به مدت ۶۰ دقیقه سلولها کاملا از بین رفتند.