سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه شیراز
مهدی افتخاری – استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اینکه امروزه اجرای برنامه ها بشکل موازی مورد توجه قرار گرفته است ؛همین امر باعث شده است تا تکنیکهای موازی سازی از اهمیت بیشتری برخوردار شوند.اتوماتای سلولی یکی از همین تکنیک ها می باشد در این مقاله ما نشان خواهیم داد که با ایجاد همسایه های بیشتر و کم کردن مساحت لمسی با همسایگان امکان پوشش همزمان تعدادزیادی از داده ها را داریم .نوع تحقیق تقریبا متقاطع می باشد .وباتوجه به اینکه در اتوماتای سلولی ژنتیکی ؛سلولها از ساختار یکسانی برخوردار هستند این امکان مهیا است که بتوانیم بصورت موازی قسمتهای مختلف الگوریتم را حل نماییم.در این مقاله از سلولهای چند ضلعی ؛جهت هر سلول استفاده شده است . با این کار عملاهمزمان قادر هستیم تعدادبسیار زیادی از داده ها را بصورت همزمان پردازش نماییم .شعاع همسایگی در این مقاله ۱ در نظر گرفته شده است . با استفاده از روش پیشنهادی تقریبا حل مسئله هم از نظر زمانی و هم از نظر پوشش کل داده ها بمقدار زیادی نسبت به سایر روشها (الگوریتم ژنتیک – اتوماتای سلولی ساده ) بهبود ی حاصل شده است .. در اتوماتای سلولی در ابتدای هر مسئله ؛ می بایست قوانین آن مسئله را درباره زنده ماندن و یا مردن هر کدام از سلولها مشخص شود این عملا باعث نادیده گرفتن داده هایی می شود که لازم نیست در تکرار های بعدی مورد پردازش قرار گیرند. در این مقاله راه حلی ترکیب و استفاده از اتوماتا در مولفه جهش الگوریتم ژنتیک، پیشنهاد میگردد. الگوریتم ژنتیک دارای کاربردهای بسیار زیادی در زمینه های مختلف بهینه سازی است. در این مقاله با استفاده از یک اتوماتی سلولی با دو اکشن، مدلی برای بهبود عملکرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسائل ارائه شده است. نتایج حاصله از اعمال الگوریتم جدید روی تعداد زیادی تابع ارزیابی کارایی بسیار خوب روش معرفی شده را نشان می دهد.مزیت اصلی این روش بهینه سازی داده ها در زمان کمتربا پوشش بیشتر می باشد . این روش در مواردی که تعدادداده ها زیاد باشد از کارایی بالایی برخوردارمی باشد .