سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهرایی – کارشناس اقتصاد و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مش
یعقوب مهارتی – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردسی

چکیده:

پس از تصویب استقلال مالی شهرداری هااز بودجه دولت یکی ازمهمترین منابع درآمدی شهرداریها صدورپروانه ساخت و فروش تراکم بوده است اما این درآمد همواره تحت تاثیر نوسانات بازار مسکن قرار داشته است و اثرات مخربی بربازار زمین و مسکن گذاشته است هدف مقاله ارایه منبع درآمدی جدید برای شهرداریها با عنوان مالیات برارزش زمین می باشد روش استفاده شده درتحقیق تحللی توصیفی است و با تمرکز برمالیات برارزش زمین سعی درگسترش دانش اقتصاد مسکن داشته است این تحقیق اجرایی بوده و درجهت کارا نمودن منابع درآمدی شهرداری به ارایه منبع جدید درآمدی شهرداریها پرداختها ست که میتواند مورد توجه سازمان مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری واقع شود نتایج تحقیق نشان میدهد که با اتخاذ مالیات برارزش زمین به عنوان منبع درآمدی و جایگزین نمودن آن به جای سیستم صدور پروانه ساخت و فروش تراکم علاوه براینکه یک منبع درآمدی پایدار تلقی می شود منجر به ثبات بازار مسکن شده و اثرات مثبتی براقتصادشهری دارد.