سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود شور – عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
نوید وحدتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک بود. در این راستا سه آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و اجرا گردید. در آزمایش اول تاثیر اتانول با غلظت ۴ درصد به دو صورت پالس (کوتاه مدت) و دائمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد استفاده از اتانول ۴ درصد به صورت دائمی و پالس باعث افزایش عمرگلجایی و بازارپسندی شد، ولی تفاوت معنی داری بین روشهای کاربرد اتانول مشاهده نشد. در آزمایش دوم تاثیر اسانسهای آویشن Thymus vulgaris ، زنیان Carum copticum و مرزه Satureja hortensis (با غلظتهای ۵۰ ppm ، ۱۰۰ و ۱۵۰ ) مورد بررسی قرار گرفت. اسانسها در تمامی غلظت ها عمر گلجایی میخک را افزایش دادند. در این بین اسانس مرزه ( ppm100 ) بیشترین تاثیر را در افزایش عمر گلجایی ( ۴٫۴ روز) نسبت به شاهد داشت. در آزمایش سوم اثر متقابل اتانول و اسانس ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادکه بین تیمارهای حاوی اسانس و تیمارهای ترکیبی اتانول و اسانس تفاوت معنی داری در عمرگلجایی و بازار پسندی وجود نداشت. بیشترین وزن تر نسبی در روز ششم آزمایش و در تیمار اسانس مرزه ( ۱۰۰ ppm ) مشاهده شد که ۲ برابر بیشتر از شاهد بود. بر طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، میتوان اظهار نمود که اسانسهای گیاهی ترکیبات طبیعی و ایمن بوده و جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی مورد استفاده در اقزایش عمر گلجایی گلهای شاخه بریده می باشند