سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیاوش افراشته – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر ،
صفدر اسکندرنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

فراینددرهم کردننخهای فیلامنتی بوسیله جت هوا درسالهای اخیر بدلیل هزینه تولید کمتر کاربردهای متنوع محصول تولیدی و کارایی بهتر جهت درهم کردن گسترش زیادی پیدا کرده است بدلیل اهمیت فرایند درهم کردن محققین زیادی روی این روش کارکرده و نتایج زیادی بدست آمدها ست دراین فرایند به رشته های باز و موازی نخ یکسره تغییر فرم یافته یا نیافته چسبندگی متناوب و موقت داده می شود نوع جت ابعاد قطرمجرای ورود هوا طول و قطر کانال عبور نخ برساختمان گره و ثبات آن تاثیر دارددراین تحقیق طول و قطر کانال عبور نخ تغییر داده شد تات اثیر این تغییرات برساختار و ثبات گره تولیدی بررسی شود برای این منظور ۹ جت با سه طول ۴۰۲۰ ۳۰mm و سه مقطع کانال عبور نخ ۳×۳ ۲٫۲۵×۲٫۲۵ ۱٫۵×۱٫۵ mm طراحی و ساخته شد نخهای تهیه شده از ۹جت ساخته شده از نظر ثبات و ساختار نقاط درهم رفته موردبررسی قرار گرفتند نتایج آزمایشهای انجام شده نشان داد که درجت های با طول کوتاه و قطرکانال عبورنخ باریک ثبات نقاط درهم رفته بیشتر شده و نقاط درهم رفته آنها دارای شکل چندساختاری و بازنشو دراثرتنشهایوارده دارندهرچه طول بلندتر و کانال عبور نخ گشادتر شود ثابت نقاط درهم رفته کاهش یافته و ساختار نقاط درهم رفته شل تر می شود.