سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – دکتری زمین شناسی مهندسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
یزدان محبی حسن آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

تثبیت با آهک برای خاک های دارای دانه بندی خوب در اندازه ماسه و کوچک تر از آن به کار می رود.آهک با بخش رسی این خاکها ترکیب شده و سیمانی از مصالح ریزدانه و درش تدانه را همانند یک مخلوط بتنی به وجود می آورد. تغییرات درصد رس و آهک می تواند به تغییرات درصد مواد سیمانی شده و در نتیجه تغییرات مقاومت مخلوط بیانجامد. در این پژوهش بهسازی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکهای ریز دانه منطقه فقیره همدان با استفاده از آهک مورد مطالعه قرار گرفته است . پارامترهای مورد بررسی شامل خصوصیات خمیری خاک، مقاومت تراکمی تک محوری، رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر می باشد که باافرودن آهک با درصدهای وزنی ۱%،۳%،۵%،۷%به خاک و ب ا زما نهای عمل آوری۷،۱۵،۳۰،۴۵ روز مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعات بیانگر آن است که افزودن آهک به خاک، باعث بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن می شود.