سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آسیه حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی کتابچی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فاطمه زهرا حسنی جبلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عملیات حرارتی نهایی بر خواص مکانیکی و الکتریکی مس خالص فوق ریز شده توسط فرایند نورد زاویه ای با کانال های برابر انجام شده است. با توجه به دمای تبلور مجدد د رمس خالص، دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد برای عملیات حرارتی نهایی انتخاب شده و تاثیر آنیل د راین دما بر خواص مکانیکی و الکتریکی نمونه پاس ۸ بررسی شد. نتایج نشان می دهند که عملیات آنیل در دمای کمتر از دمای تبلور مجدد مس خالص، سبب افزایش ۵۰MPa در استحکام و ۳ درصد در ازدیاد طول نمونه شده است. فرایند نورد زاویه ای با کانال های برابر باعث کاهش کارسختی د رمس خالص می شود اما عملیات حرارتی ذکر شده در این پژوهش کارسختی را افزایش داده است. همچنین این عملیات ، هدایت الکتریکی نمونه ها را اندکی افزایش داده ست.