سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه هدایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
سعید پیری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

این پژوهش در سال ۱۳۸۹ در باغ گلابی مرکز کشت و صنعت خرمدره بر روی درختان بالغ ۳۰ ساله گلابی رقم ویلیامز که بر روی پایه‌های بذری پیوند شده بودند صورت گرفت. پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با تیمارهای سوین (۰،۰٫۵ ، ۱ و ۱٫۵ گرم در لیتر) و آمونیوم تیوسولفات(۰ ،۰٫۵،۱ ، ۱٫۵ گرم در لیتر) در چهار تکرار طراحی و اجرا شد. آمونیوم تیوسولفات در مرحله تمام گل و سوین زمانی که قطر میوه‌‌چه‌ها حدود ۱۰میلی متر بود، روی ۴ شاخه منتخب در طرفین جانبی درخت محلول پاشی گردید. و صفات کمی و کیفی شامل درصد ریزش میوه، وزن، طول، قطر، اسیدکل، سفتی میوه اندازه‌گیری شد نتایج نشان داد آمونیوم تیوسولفات تاثیر معنی‌داری روی تنک گل، و صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده نشان نداد اما سوین سبب افزایش معنی داری در تنک میوه نسبت به تیمار شاهد شد. کاربردسوین باعث افزایش طول، قطر، طول / قطر میوه‌ها، اسیدکل، وزن و سفتی میوه شد. بررسی نتایج نشان داد زمانی که سوین در غلظت ۱ گرم در لیتر به کار برده شد، سبب بهبود صفات کمی و کیفی میوه گلابی رقم ویلیامز گردید و تفاوت معنی دار با غلظت ۱٫۵ گرم در لیتر نداشت. اثر متقابل تیوسولفات آمونیم و سوین تاثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده نداشت.