سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا زمانی – کارشناسی ارشد روانشناسی
اصغر آقایی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
مریم فاتحی زاده – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف پژوهش حاضربررسی تاثیر آموزش گروهی غنی سازی زندگی زناشویی برسلامت روان همسران جانبازان اعصاب وروان شهراصفهان بوده است روش تحقیق تجربی با طرح پیش آزمون پس ازمون دردو گروه ازمایش و کنترل می باشد بدین منظور با استفاده از روش تصادفی از بین مراکز مشاوره و واحد مددکاری مناطق سه گانه بنیادشهید و امورایثارگران و جانبازان شهر اصفهان ۴۰نفر همسرجانباز بصورت تصادفی انتخاب شدند و ۲۰نفردرگروه ازمایش و ۲۰نفردرگروه کنترل به صورت تصادفی قرارگرفتند گره آزمایش ۷جلسه ۲ساعته اموزش غنی سازی زندگی زناشویی را دریافت کردند و گروه کنترل اموزشی دریافت نکردند به منظور سنجش میزان تاثیر اموزش غنی سازی زندگی زناشویی برسلامت روانی همسران جانبازان ازپرسشنامه سلامت روان GHQ استفاده گردید نتایج تحلیل کواریانس نشان داد درمرحله پس آزمون بین گروه ازمون ازمیاش و کنترل درمولفه های علایم جسمانی و افسردگی تفاوت معنادار حاصل شده است نتیجه می گیریم که اموزش غنی سازی زندگی زناشویی میزان سلامت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان رادرمرحله پس ازمون بطور معناداری افزایش میدهد.