سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید کریمی – دانشجوی دکتری دانشگاه و خنینگن هلند دانشکده علوم اجتماعی گروه مطالع
محمد چیذری – استاد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده کشاورزی-گروه ترویج و آموزش کشاورزی
مارتین مولدر – استاد دانشگاه و خنینگن هلند دانشکده علوم اجتماعی گروه مطالعات آموزش
هارم بیمنز – دانشیار دانشگاه و خنینگن هلند دانشکده علوم اجتماعی گروه مطالعات آم

چکیده:

آموزش کارآفرینی یک موضوع در حال رشد و مورد توجه در دانشگاه های کشورهای مختلف جهان می باشد و مزایای مفروض آن مورد ستایش محققان و آموزشگران قرار گرفته است، اما اثر بخشی واقعی این نوع آموزش عمدتا بررسی نشده است. هدف پژوهش حاضر آن بود که بر اساس «تئوری رفتار برنامه ریزی شده» تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه ۲۰۵ دانشجو که دروس کارآفرینی را در شش دانشگاه مختلف کشور انتخاب کرده بودند، مورد بررسی قرار دهد. داده ها از طریق پرسشنامه قبل و بعد از تکمیل دروس کارآفرینی جمع آوری گردیدند. بر اساس نتایج، نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، قصد کارآفرینی دانشجویان را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار دادند. همچنین نتایج حاصله بیانگر آن بود که آموزش کارآفرینی بر کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی دانشجویان تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. ولیکن تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان و نگرش آنها نسبت به کارآفرینی معنی دار نبود. در مجموع یافته های این پژوهش نشانگر کارآمدی مطلوب «تئوری رفتار برنامه ریزی شده» در پیش بینی قصد کارآفرینانه دانشجویان در ایران می باشد و نشان می دهد که این مدل می تواند چارچوب مناسبی برای بررسی نحوه تاثیرات آموزشهای کارآفرینی فراهم نماید.