سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،
محمدرضا دهقانپور – کارشناس ارشد اقتصاد، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
بابک ده موبد – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاهی اشکذر

چکیده:

تأثیر و سهم بهره وری در چرخه تولید به طور عام و تولیدات صنعتی به طور خاص، یکی از معیارهایی محسوب می گردد که می توان از طریق آن به قدرت رقابت پذیری یک فعالیت صنعتی در سطح منطقه پی برد. چه آن که، این عامل با کاهش هزینه متوسط تولید، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را کاهش می دهد و این خود افزایش سودآوری یک فعالیت را به همراه دارد. مجموعه این پیامدها منجر به توسعه تولیدات و استفاده حداکثر از ظرفیت خواهد شد. با توجه به اهمیت و نقش بهره وری در فرآیند تولید، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری، یکی از راه های موفقیت در راه دستیابی به بهره وری بیشتر است و ادبیات موجود نشان می دهد که عوامل متعددی در رشد بهره وری کل عوامل تولید تأثیرگذارند. در این میان عوامل و بر اساس ادبیات موجود، سطح آموزش به عنوان یکی از ویژگی های نیروی انسانی عاملی است که بر رشد بهره وری از جایگاه ویژه ا ی برخوردار بوده و تقریبا تمامی مطالعات موجود تأثیر مثبت و معنی دار آن را بر بهره وری نشان داده اند. بر این اساس، این مطالعه می کوشد تا با بررسی ویژگی بنگاه های صنعتی ایران طی سال های ابتدایی برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه و به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC ، تأثیر کیفیت نیروی انسانی که با سطح آموزش شاغلان اندازه گیری گردیده بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و با استفاده از روش داده های تلفیقی (Panel Data) بررسی نماید. کیفیت آموزش شاغلان نیز در این مطالعه با سطح تحصیلات و سطح مهارت آنها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین کیفیت آموزش شاغلان و بهره وری کل عوامل تولید بنگاهای صنعتی ایران رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. این نتیجه، نشان می دهد که برنامه ریزان و سیاست گذاران با سرمایه گذاری در امر آموزش و متولیان و صنعتگران با بکارگیری نیروی کار با کیفیت بالاتر، می توانند در بهبود بهره وری در این بخش مؤثر واقع شوند.