سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهدخت ازادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
زهرا درویزه – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران
سیده مونس حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

هدف اساسی این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش کمرویی دانش آموزان بود .این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفی بود. جامعه آماری عبارت بودند از کلیه دانش آموزان دختر سال د وم دبیرستان های شهرستان نورآباد ممسنی در سال۸۳-۸۴ که از بین آنها نمونه ای مشتمل بر ۶۰ نفر دختر با شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و به شیوه تصادفی نیز در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند ( ۳۰ نفر گروه آزمایش و ۳۰ نفر گروه کنترل). برای جمع آوری داده ها از آزمون کمرویی استنفورد استفاده شد. اعضای گروه آزمایش ۵ ماه و هر هفته ۴/۵ ساعت تحت آموزش ۵ مهارت خودآگاهی، حل مسئله و تصمیم گیری، قاطعیت، تفکر خلاق و تفکر انتقادی از مجموعه مهارت های زندگی قرار گرفتند نتایج آزمونt نشان داد که بین عملکرد افراد در دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون متغیر کمرویی تفاوت معناداری وجود دارد.