سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین روح اللهی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
طیبه پایندان – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اخلاقی شدن و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز می باشد.جامعه آماری این مطالعه از تمام دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز ، در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ، تشکیل شده است. از این جامعه آماری نمونه ای به حجم ۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برای گروه کواه و ۹۰ نفر نیز به عنوان گروه ازمایش ، از بین مدارس تحت آموزش مهارت های زندگی انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه مسئولیت پذیری ادارک شده برای سنجش اخلاقی شدن و از معدل اخرین ترم تحصیلی برای سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد. همچنین ، برای تحلیل داده ها از روش مانکوا استفاده شد.نتایج تحلیل مانکوا نشان دادکه : الف) آموزش مهارت های زندگی براخلاقی شدن دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تاثیر مثبت دارد و ب) آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تاثیر مثبت دارد.