سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ربابه سرمدی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرو دشت فارس،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،مرودشت فارس ، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانهای ماهشهر انجام شد ویک طرح نیمه تجربی بود. آزمودنی پژوهش ۱۴۰ نفر بودند. (۷۰ نفر گروه آزمایش و ۷۰ نفر گروه کنترل)، که ازمیان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه به شیوه نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاسپرسشنامه مقیاس پرسشنامه ا خود کارآمدی ۱۷ آیتمی رولندیک ستفاده شد نتایج کوواریانس حاصل از تاثیرآموزش مهارتهای ارتباطیبر خودکارآمدی دانش آموزان دختر در پس آزمون معنادار است. با تکیه بر این یافته ها می توان دریافت که آموزش مهارتهای ارتباطیبر خودکارآمدی دانش آموزان دختر تاثیردارد.