سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن رضایی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
سید محسن حجت خواه – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
محسن درکه – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور
جواد محمدی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

پرخاشگری یکی ازمسائل مهم دوره نوجوانی است و مشکلات مربوط به خشم همچون کینه ورزی و پرخاشگری ازدلایل مهم ارجاع نوجوانان برای مشاوره و روان درمانی است هدف ازاجرای پژوهش حاضر آموزش مهارت مدیریت خشم برکاهش پرخاشگری دانش آموزان نوجوان پسر میب اشد پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح پژوهش پیش آزمون پس ازمون با گروه کنترل می باشدجامعه آماری پژوهش شامل ۱۲۰ دانش آموزسال اول دبیرستانهی پسرانه بخش میانراهان دینور میباشد که بعدازاجرای آزمون پرخاشگری ایزنک ۳۰نفر از دانش آموزانی کهنمره پرخاشگری آنان بیشتر از حد میانگین بود و با تایید مشاوره مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و بطور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش N=5وکنترلN=15 تقسیم گردیدند سپس گروه آزمایش به مدت یکماه درهشت جلسه یک ساعتیمورد اموزش مهارتهای کنترل خشم قرارگرفت یافته ها نشان داد که بعدازاموزش کنترل مهارتهای خشم نمرات پرخاشگری گروه ازمایش کاهش معناداری داشته است