سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ویدا رضوی – استادیارگروه علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ، کرمان، ایران
امیررضا طوسی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
مرجان مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش مهارتهای معنوی بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان خون انجام شد. برای این منظور نمونهای ۳۰ نفری بصورت تصادفی از بین زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی و پزشکان متخصص بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) بود. پس از اجرای پیش آزمون؛ گروه مداخله در طی هفت جلسه با آموزش مهارتهای معنوی آموزش داده شدند. سپس پس از آزمون روی دو گروه انجام گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده گردید. پس از کنترل مفروضه های تحلیل کواریانس؛ نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای معنوی باعث کاهش معنی دار در اضطراب، افسردگی، علائم جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش و همگام با نتایج پژوهش های قبلی می توان گفت تقویت مهارت های معنوی در بیماران سرطانی می تواند نقش مهمی در بهبودی روانی آنها داشته و در کنار درمان های دارویی انجام گیرد.