سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پریسا یاسمی نژاد – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب
علی اکبر سیف – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
حسن احدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
محسن گلمحمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی برکاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب صورت گرفت جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهرستان اسلام آباد غرب تشکیل میداد روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام گرفت بدین منظور از جامعه مورد نظر دو برابر و نیم ظرفیت انتخاب شدند. سپس پرسشنامه تعلل روی آنها اجرا و افرادی را که واجد شرایط بودند و بیشترین میزان تعلل را داشتند انتخاب شدند. پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایش و گواه ابتدا برروی هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد و نسبت به اخذ معدل نیمسال اول آنها اقدام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعلل شوارزر و شمینتز و دیهل ۲۰۰۰ بود.