سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی خلخالی – استادیار گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تن
رزا کشاورزی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای تفکر سیستمی به عنوان فکر افزاری برای اصلاح باورهای مدیریتی غیر منطقی مدیران بود. پرسش محوری پژوهش این بود که آیا آموزش تفکر سیستمی می تواند ضمن ارتقاء سطح مهرت تفکر سیستمی منجر به اصلاح باروهای غیر منطقی مدیران گردد؟ جامعه پژوهش را کلیه مدیران ادارات شهرستان تنکابن تشکیل می دادند. از آنجایی که تحقیق حاضر شبه تجربی از نوع پیش تست ، پس تست با گروه کنترل بود لذا پس از همتا سازی جامعه بر اساس جنس ، سن ، تجربه و تحصیلات ۳۰ مدیر مشخص و سپس به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه پانزده نفری ازمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی سنجش مهارت های تفکر سیستمی ۰/۸۵= α و پرسشنامه ی سنجش باورهای غیر منطقی مدیریتی ۰/۸۲= α که اختصاصا برای این پژوهش ساخته شده اند بودند. جهت آزمون فرضیه پژوهش مطابق طرح پژوهش ابتدا در هر دو گروه ازمایش و کنترل پیش تست در باره مهارتهای تفکر سیستمی و باورهای مدیریتی انجام گرفت. سپس در گروه آزمایش حدود ۱۰ ساعت آموزش نظری – عملی و مشاوره ومطالعه انفرادی صورت گرفت. پس از گذشت حدود ۴۰ روز از هر گروه پس تست به عمل امد . برای تجزیه و تحلیل نمرات از شاخص های توصیفی گرایش مرکزی و شاخصهای استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره و آلفای بن فرونی استفاده شد. نتایج نشان می دهند بین نمرات پس تست سطح مهارت تفکر سیستمی و باورهای غیر منطقی مدیریتی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. لذا ادعای اصلی پژوهش مبنی بر اینکه آموزش مهارت تفکر سیستمی بر ارتقا سطح مهارت تفکر سیستمی و اصلاح باورهای غیر منطقی مدیران موثر است تایید می شود.