سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرو دشت فارس،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،مرودشت فارس ، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان دختر دبیرستانهای ماهشهر انجام شد و یکطرح نیمه تجربی بود. آزمودنی پژوهش ۱۴۰ نفر بودند که به دلیل عدم همکاری برخی از آزمودنی ها به تعداد ۱۳۶ نفر کاهش یافت.(۶۸ نفر گروه آزمایش و ۶۸ نفر گروه کنترل)، که ازمیان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه به شیوه نمونه گیری خوشه ای به صورتتصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس پرسشنامه سلامت روان Scl–۲۵ استفاده شد و همچنیننتایج کوواریانس حاصل از تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان دختر در پس آزمون معنا دار است. با ضریب اتابرابر با ۰/۷ می باشد. با تکیه بر این یافته ها می توان دریافت که آموزش مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان دانش آموزان دختر تاثیردارد.