سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ربابه سرمدی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرو دشت فارس،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،مرودشت فارس ، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر خوش بینی دانش آموزان دختر دبیرستانهای ماهشهر انجام شد و یکطرح نیمه تجربی بود. آزمودنی پژوهش ۱۴۰ نفر بودند. (۷۰ نفر گروه آزمایش و ۷۰ نفر گروه کنترل)، که ازمیان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه به شیوه نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ازمقیاس پرسشنامه زندگی LOT کارور و شیرر ستفاده شد نتایج کوواریانس حاصل از تاثیرآموزش مهارت های ارتباطی بر خوش بینیدانش آموزان دختر در پس آزمون معنادار است. با تکیه بر این یافته ها می توان دریافت که آموزش مهارتهای ارتباطی بر خوش بینیدانش آموزان دختر تاثیردارد.