سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا سامری کمریی – کارشناسان ارشد رشته آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور استان تهران ری
الهام شیرانی بیدآبادی –

چکیده:

هدف اساسی از انتخاب موضوع مقاله و انجام پژوهش درزمینه تاثیر آموزشهای محلی درزمینه مدیریت زباله های روستایی برفرهنگ صحیح زیست محیطی روستائیان دستیابی به نتایجی است که احتمالا حاکی از ارتباط آموزش محلی با فرهنگ زیست محیطی درزمینه مدیریت زباله های روستایی و تاثیر برآنها می باشد برای انجام پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی استفاده شده است آموزشهای محلی با عنوان متغیر مستقل و میزان فرهنگ روستائیان به عنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه جمع آوری شده است. اجرای هر دو پرسشنامه به روش نمونه گیری انجام گرفته است. نمونه آماری در گروه شاهد ۵ زن ۱۵ مرد و نمونه ۸ زن ۱۲ مرد به تعداد ۲۰ نفر تشکیل میدهند تجزیه و تحلیل نتایج و داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی مثل فراوانی میانگین انحراف معیار آزمون واریانس و میانگین تحلیل واریانس و میانگین و آزمون همبستگی پیرسون و استنباطی به وسیله بسته نرم افزار آماری sPSS13 صورت گرفته است.