سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا راست بود – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
میترا مصلحی جویباری – دبیرآموزش و پرورش
سعید مصلحی جویباری – دانشجوی کارشناسی روانشناسی

چکیده:

شواهدی دردست است که نشان میدهد امروزهدرجوامع مختلف باروند صعودی بیماریهای قلبی عروقی مواجه هستیم و ازسویدیگر درکنار عوامل فیزیولوژیک عوامل روانی نیز برسلامت روانی جسمانی بیماریان قلبی عروقی تاثیر میگذارد هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اموزش حل مساله و تصمیم گیری برشادکامی بیماران سندرم کرونر حاد بوده است پژوهش ازنوع ازمایش باطرح پیش ازمون و پس ازمون با گروه کنترل می باشد جامعه آماری آن کلیه بیماران بستری با تشخیص سندرم کرونر حاددربیمارستان فاطمه زهرا شهرستان ساری درشهریور سال ۱۳۹۰ که به تعداد۱۱۲ نفر میباشند که بطور تصادفی ۳۰نفر ازآنها به صورت نمونه انتخاب شدند ازپرسشنامه شادکامی اکسفورد جهت گردآوریداده ها استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها ا زامار توصیفی و ازمون کوواریانس استفاده شد. درمجموعه یافته ها نشان میدهد که اموزش حل مساله و تصمیم گیری تاحدزیادی برافزایش شادکامی بیماران سندرم کرونر حاد موثرتر بوده است.