سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا راست بود – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
میترا مصلحی جویباری – دبیرآموزش و پرورش
سعید مصلحی جویباری – دانشجوی کارشناسی روانشناسی
حسن معتمدی مطلق – دستیارپزشکی

چکیده:

شواهدی دردست است که نشان میدهددرکنار عوامل فیزیولوژیک عوامل روانی نیز برسلامت جسمانی بیماران قلبی عروقی تاثیر میگذارد هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش حل مساله و تصمیم یگری براضطراب بیماران سندرم کرونر حاد بوده است پژوهش ازنوع ازمایش باطرح پیش ازمون و پس ازمون با گروه کنترل می باشد جامعه آماری آن کلیه بیماران بستری با تشخیص سندرم کرونر حاددربیمارستان فاطمه زهرا شهرستان ساری درشهریور سال ۱۳۹۰ که به تعداد۱۱۲ نفر میباشند که بطور تصادفی ۳۰نفر ازآنها به صورت نمونه انتخاب شدند ازپرسشنامه شادکامی اکسفورد جهت گردآوریداده ها استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها ازامار توصیفی و ازمون کوواریانس استفاده شد. درمجموعه یافته ها نشان میدهد که اموزش حل مساله و تصمیم گیری تاحدزیادی برکاهش اضطراب حالت بیماران سندرم کرونر حاد موثرتر بوده است.