سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود گلابچی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سعید یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
منا فروزانفر – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت:

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر آموزش بر توسعه منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف ازاین تحقیق ارزیابی چگونگی اثربخشی آموزش بر عملکرد پرسنل در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه است. ازاینرو ابتدا اجزای سازمان پروژه محور و ابعاد آموزش در سازمان بررسی شده و نظرسنجی با هدف تجزیه و تحلیل تاثیر ابعاد آموزشی انجام شد .در این مقاله، نتایج نشانگر رضایت نسبی کارمندان از شرایط آموزش میباشد، با توجه به اینکه آموزش، یکی از اقدامات لازم در جهت ارتقای تخصصها و مهارتها و به دنبال آن افزایش کارایی افراد در سازمان میباشد، باید تلاش شود تابرنامه آموزشی جامع، منظم و مستمر بر اساس نیازهای سازمان و پرسنل برای افراد در هر رتبه و بخش کاری تدوین شود، با توجه به نقش کلیدی افراد در هر سطحی از سازمان، باید با ایجاد ساختار مناسبی برای آموزش افراد در تمامی سطوح وبر اساس پراکندگی هر یک از سمتها و بر اساس ماموریت سازمان، میزان ارزش کار آنها را به ایشان یادآوری کرده و آنها را تشویق نمود تا حداکثر تلاش خود را برای ارتقای کیفی عملکرد خود انجام دهند. قالب ارزیابی دورههای آموزشی عمدتاً روشهای رسمی و تعریف شده میباشد که با استفاده از روشهای مختلف برای ارزیابی دورههای آموزشی، می- توان باعث رفع کاستی روشها شد، در سازمانها اجرای دورههای آموزشی بدو خدمت، ضمن خدمت، کارگاههای آموزشی، سمینارها و تشویق پرسنل در استفاده از طرحهای خود توسعه مانند ادامه تحصیل بسیار مهم است و باعث بهبودعملکرد افراد میشود، باتوجه بهاینکه یکی از موثرترین خصوصیات سازمانهای پروژه محور شعار داشتن سازمانهایی چابک با رعایت اصول اسکن پستها و کنترل از راه دور و درنتیجه کاهش تعداد کارمندان و کارشناسان سازمان میباشد، این موضوع باید در تدوین راهکارهای توسعه و بهبود منابع انسانی سازمان مورد توجه قرار گیرد، چراکه برای رسیدن به این هدف مشاغل باید بصورت منعطفتر تعریف شوند و هریک از افراد باید حوزه تخصصهای خود را افزایش دهند و بصورت چند حرفهای فعالیت کنند، برای اجرای آموزش لازم در این شرایط، تعریف دقیق مشاغل و مسئولیتها در قالب یک چارت شرح وظایف در سازمان بسیار مهم است.