سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک خورشیدی – دانشجو کارشناسی ارشد معماری دانشگاه زنجان
عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه زنجان
علی اکبر نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه زنجان

چکیده:

گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی با مصرف بی رویه سوختهای فسیلی به شدت آلودگی ها را افزایش داده است که عواقب ان دردرجه اول به صورامراض و بیماریهای تنفسی تشدیدبیماریهای قلبی و ریوی متوجه ساکنان شهرها می شود ودرمرحله بعد به عنوان عاملی درتشدیدنوسانات اقلیمی و تاثیرات زیست محیطی نقش ایفا می نماید درتحقیق حاضر ازدو نوع داده برای بررسی عناصر اقلیمی درطول دوره آاری ۵۱ساله از۱۹۵۲-۲۰۰۳بصورت سه دوره ۱۷ساله پاک ۱۹۵۲-۱۹۶۹میانی ۱۹۷۰-۱۹۸۶ و دوره آلوده ۱۹۸۷-۲۰۰۳ می باشد که نوسانات و تحولات اقلیمی دراین سه دوره با یکدیگرمورد مقایسه قرارگرفته شده است دومین متغیر باداده مورد مطالعه نوع و میزان آلاینده های شهرتهران درطول دوره آماری ۱۹۹۷-۲۰۰۳ و بصورت میانگین سالانه می باشد