سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حبیب خداوردی لو – استادیار
میرحسن رسولی صدقیانی – استادیار
مروارید احمدی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

فلزات سنگین از جمله آلاینده های محیط زیست هستند که از راه های مختلف وارد خاک می شوند و شاخص های کیفی خاک را تحت تاثیر قرار می دهند. آلودگی خاک به فلزات سنگین بر جمعیت میکروبی خاک و فعالیت میکروارگانیسم های خاک موثر است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آلودگی فلز سنگین سرب بر برخی از شاخص های بیولوژیکی کیفیت خاک شامل تنفس میکروبی، تنفس برانگیخته با سوبسترا و شاخص قابلیت دسترسی به کربن در ریزوسفر گیاه مرتعی تلخه بود. این پژوهش در شرایط گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲ فاکتور غلظت سرب (در ۴ سطح) و تیمار میکروبی (در ۲ سطح) و در سه تکرار انجام گرفت. غلظت های مختلف سرب (صفر، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک) به طور یکنواختی به خاک اضافه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سرب در خاک، تنفس خاک، تنفس برانگیخته با سوبسترا و شاخص قابلیت دسترسی به کربن به طور معنی داری کاهش یافت (۰۵/۰P ≤).