سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم اصغرپور – کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ، رشت
آریامن قویدل – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ، رشت
محمد جواد ذوقی – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ، رشت

چکیده:

بررسی الاینده های نفتی بر رفتار انتقال جرمی اکسیژن به عنوان یکی از پارامترهای بسیار مهم در فرایندهای تصفیه بیولوژیک هوازی پسابها برای ارزیابی اثر آنها بر کیفیت آب و تعیین تکنیکهای بر پایه آب در تصفیه آبهای آلوده با روغن و نفت خام دارای اهمیت بسیاری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی پارامترهای هیدرودینامیک و انتقال جرم با حضور آلاینده های نفتی و سورفکتنتها است. روش تحقیق : نگهداشت کلی گاز (ɛg) و ضریب حجمی انتقال اکسیژن (kLa) برای الاینده های نفتیی شامل C13 و C16 در آب با درصدهای حجمی ۰/۱ و ۰/۵ در محدوده سرعت هوادهی (ug=1.18-23.52×۱۰-۳m/s) در یک بیورآکتور ستونی حبابی ارزیابی شده است. یک نوع سورفکتنت آنیونیک SDS در آزمایشات برای بررسی تاثیر سورفکتنتها بر روی پارامترهای تصفیه مورد استفاده قرار گرفت. یافته : با افزایش سرعت هوادهی مقادیر هوادهی مقادیر نگهداشت گاز و ضریب انتقال اکسیژن افزایش می یابند . همچنین آلاینده های نفتی باعث افزایش در نگهداشت گاز و ضریب انتقال اکسیژن به ویژه در سرعتهای هوادهی بالاتر می شوند . در غلظتهای بالاتر آلاینده ها ، این افزایش بیشتر می شود. همچنین حضور سورفکتنتها بر روی سطح حباب ، با افزایش مقاومت انتقال جرم ، باعث کاهش در انتقال اکسیژن می شوند. بر اساس نتایج این تحقیق روابطی تجربی برای پیشنهاد نگهداشت گاز و ضریب حجمی انتقال اکسیژن به عنوان تابعی از سرعت ظاهری هوادهی و کشش سطحی ارائه شده است. نتیجه گیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که حضور آلاینده های هیدروکربنی در پسابهای نفتی ، باعث افزایش در انتقال اکسیژن به فاز مایع در فرایندهای تصفیه بیولوژیک هوازی می شوند.