سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس طاهریان – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
علیرضا رحمتی – دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و در هم پیچیدهای از اجزا و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است. این مجموعه که از آب، هوا، انرژی، تنوع زیستی و غیره تشکیل شده است، طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگرفته، بر فعالیتهای انسان تأثیر میگذارد و در ضمن از آنها متأثر میشود. در این مقاله اثرات محیطزیستی آلایندههای حاصل از استخراج سنگ آهن از معادن سنگ آهن سنگان دنبال می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دفع غیر اصولی باطله، گسترش معادن پلاسری خصوصی به صورتی بیسابقه در منطقهصنعتی سنگان، برداشتهای بیرویه و … علاوه برآلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در گسترش ریز گردها در محیط، ساختار طبیعی زمین، گونههای گیاهی، جانوری، مسیر شریانهای حیاتی مانند آبهای سطحی تأثیر گذار بوده، در نتیجه ژئومورفولوژی و مورفولوژی منطقه را در معرض خطر و بحران قرارداده است.