سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی واردی کولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
حمید جلیلوند – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حجتی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آیدین پارساخو – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تاثیر آشفتگیهای طبیعی و مصنوعی برمشخصه های رویشی درختان هنوز برای ما شناخته شده نیست هدف ازاین مطالعه بررسی تاثیر منطقه جنگلکاری شده و جاده به عنوان تخریب مصنوعی و همچنینمنطقه لغزشی – رانشی به عنوان تخریب طبیعی بر مشخصه های رشد ارتفاعی، قطری ، تعداد و حجم درهکتار و مقایسه آنها با جنگل طبیعی بود بدین منظور و بطور کلی ۶۵ پلات از منطقه لغزشی – رانشی جنگلکاری جنگل طبیعی و توده های اطراف جاده برداشت شد ابعاد پلات ها درمناطق لغزشی – رانشی و جنگلکاری ۱۵×۱۵ متر در جنگل طبیعی ۱۰×۱۰ متر ودر توده های اطراف جاده ازترانسکتهای ۲۰×۱۰۰ متر استفاده شد نتایج نشان داد که از لحاظ میانگین ارتفاعی منطقه لغزشی – رانشی با متوسط حدود ۲۱ متر بیشترین مقدار را در بین مناطق مختلف به خود اختصاص داده است.منطقه لغزشی – رانشی از لحاظ میانگین قطر هم با حدود ۴۴ سانتی متر بالاتر ازسایر مناطق قرار دارد از جنبه تعداد درهکتار نیز توده های اطراف جاده دارا ی اختلاف فاحش و معنی داری با سایر مناطق می باشد توده هااطراف جاده همانند متغیر تعداد در هکتار ازلحاظ حجمدرهکتار نیز با سایر مناطق اختلاف معنی داری دارد. رگرسیون و همبستگی بین قطر و تعداد در مناطق مختلف مورد محاسبه قرارگرفت که جنگل طبیعی بیشترین همبستگی و منطقه جنگلکاری شده کمترین مقدار همبستگی بین قطر و تعداد را نشان میدهند.