سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی عطارزاده – دانشجویکارشناسی ارشدباغبانی
عبدالحسین ابوطالبی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ،
بهنام بهروزنام – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ،
داریوش هوشمند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۵ تیمار در ۴ تکرار وتعداد ۱۰ قلمه در هر تکرار در گلخانه میست انجام شد. ارقام سخت ریشهزای فیشمی و شیراز به عنوان فاکتور اصلی و تیمارها به صورت فاکتور فرعی در فاکتوراصلی در نظر گرفته شد. تیمارها شامل استفاده از IBA با غلظت های ۲۰۰۰ ، ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ میلی گرم در لیتر و NAA با غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر به تنهایی و یا همراه با آسکوربیک اسید ۲ درصد و پراکسدهیدروژن ( ۳/۵ (H2O2 درصد بود. پس از گذشت ۱۱۰ روز تعداد قلمههای ریشه- دار شده، تعداد قلمههای رشد کرده و تعداد ریشه در هر قلمه در هر قلمه ثبت گردید. بر اساس نتا یج، ترکیب ۴۰۰۰ IBA میلی گرم در لیتربه همراه پراکسیدهیدروژن ۵/ ۳ درصد بیشترین تاثیر را در افزایش ریشهزایی داشت