سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید پورآسیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
حسن ثقفیان لاریجانی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش تاثیر دما و زمان عملیات حرارتی آستمپر بر ریزساختار و رفتار سایش لغزشی بدون روانکاری چدن نشکن حاویMn-Ni-Cu-Mo که در محدوده آسفریت پایینی آستمپر شدهاند، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور چدن نشکنی با ترکیب شیمیایی مورد نظر مطابق باYبلوک استانداردASTM A897M 1990ریخته گری شد و نمونه های سایشی تهیه شده، در دمای ۹۰۰ به مدت ۹۰ دقیقه آستنیته و در دماهای ۲۶ ۲۹۰ ,۳۲۰ به مدت ۳۰ ۶۰ ۹۰ و ۱۲۰دقیقه آستمپر گردیدند. آزمون سایش به روشBlock on Ringو مطابق با استانداردASTM G77- 98 در نی روی ۷۵N ,سرعت خطی۳/۲۷m.s-1بر روی نمونهها انجام شد. نتایج حاصله بیانگر آنست که نمونه آستمپر شده در ۰ به مدت ۹۰ دقیقه دارای بیشترین مقدار مقاومت سایشی نسبیRWR) نسبت به نمونه ریختگی می باشد