سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفها
سعید کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

یکی از راه های قضاوت در مورد نظام سلامت یک کشور مقایسه آن با کشورهای همسایه و همطراز با آن کشور است. به همین منظور ما برای بررسی رابطه ی شاخص آزادی اقتصادی با شاخص های بهداشتی در ایران و مقایسهآن با کشورهای همسایه و همچنین برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه از اطلاعات موجود در سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت استفاده کرده ایم . بررسی این روابط به اصلاح سیستم بهداشتی کشور کمک شایانی می کند. و نقاطاستراتژیک را برای اصلاح نظام بهداشت و درمان کشور مشخص می کند . در این زمینه تاکنون مطالعه خاصی برای بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر شاخص های سلامت انجام نشده است اما چندین مطالعه در زمینه مقایسه شاخص هایسلامتی ایران با سایر کشورهای خاورمیانه انجام شده است. روش و یافته ها:ما با استفاده از اطلاعات بدست آمده از سایت سازمان جهانی بهداشت و شاخص آزادی اقتصادی به بررسی رابطه یاین دو پرداختیم. شاخص ها نشان می دهد که کشورهایی که از لحاظ آزادی اقتصادی وضع مطلوب تری دارند ،شاخص های سلامتی در این کشورها به صورت کلی از بهبودی نسبی برخوردار است. همچنین در کشورهایی که از اقتصاد دولتی تری برخوردارند ، شاخص های سلامت به طرز محسوسی پایین تر از کشورهایی است که در رتبه بندیسازمان ملل از نظر آزادی اقتصادی از جایگاه بالاتری برخوردارند. بحث و نتیجه گیری: ر طبق جدول کشورهایی که از لحاظ آزادی اقتصادی در رتبه پایین تری قرار دارند به این معنی که از اقتصاد آزادتریبرخوردارند ، عموما از نظر شاخص های سلامت جامعه نیز وضعیت بهتری دارند . البته موارد استثنا نیز وجود دارد. اما چیزی که مشخص است این است که کشورهای دارای اقتصاد آزاد عموما دارای وضعیت سلامتی بهتری هستند .این که آیا این وضعیت بهتر سلامتی ، از بازار اقتصادی این کشورها ناشی می شود یا نه ، باید در یک مطالعه وسیع تر وجامع تر مورد بررسی قرار گیرد. اما اگر بخواهیم دلایل نظری برای اینکه مشخص کنیم چگونه یک اقتصاد آزاد می تواند به بهبود شاخص های سلامت جامعه کمک کند ، را تبیین کنیم. باید به بررسی اثرات سیاست بازار آزاد اقتصادی بر جنبه های مختلف جامعه بپردازیم که این به نوبه خود از طریق عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر شاخص های سلامتی اثر می گذارد