سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر محمودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد- گنبد، خیابان شهید فلاحی (سه راه فرودگاه )، دانشگ
فتح اله بلداجی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی تأثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بر عملکرد و صفات اقتصادی جوجه گوشتی (نر – ماده ) سویه تجاری راس ۳۰۸ در مقایسات مستقل انجام شد. در این تحقیق یک جیره شاهد ذرت – سویا در هر یک از دوره های آغازین ( . تا ۲۱ روزگی ) و رشد ( ۲۲ تا ۴۲ روزگی) و سه جیره آزمایشی حاوی سطوح ۳، ۶ و ۹ درصد آرد ضایعات طیور کشتارگاه ۱ و سه جیره آزمایشی دیگر حاوی سطوح ۳، ۶ و ۹ درصد آرد ضایعات طیور کشتارگاه ۲ براساس توصیه های (۱۹۹۴NRC ( تهیه شد. بنابراین ۷ تیمارآزمایشی وجود داشت که به هر یک ۴ تکرار متشکل از ۲۰ قطعه جوجه گوشتی در یک طرح کاملا تصادفی اختصاص یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش وزن جوجه های گوشتی تیمار شاهد در برابر آرد ضایعات و همچنین تیمار شاهد در برابر آرد ضایعات کشتارگاه ۱ بترتیب بطور معنی داری افزایش یافت (۰۵/۰ < p)، اما استفاده از آرد ضایعات و آرد ضایعات کشتارگاه ۲ هزینه خوراک مصرفی را در برابر تیمار شاهد کاهش داد (۰۵/۰ < p). این آزمایش تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی، نسبت راندمان پروتئین، مصرف خوراک و سودآوری ناخالص نداشت.