سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر محمودنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد- گنبد، خیابان شهید فلاحی (سه راه فرودگاه )، دانشگ
فتح اله بلداجی – استادگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیارگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی تأثیر آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور بر ترکیب لاشه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس ۳۰۸ در مقایسات مستقل انجام شد. در این آزمایش یک جیره شاهد ذرت – سویا و سه جیره آزمایشی حاوی سطوح ۳، ۶ و ۹ درصد آرد ضایعات طیور از کشتارگاه ۱ و سه جیره آزمایشی دیگر حاوی سطوح ۳، ۶ و ۹ درصد آرد ضایعات طیور ازکشتارگاه ۲ برای هر یک از دوره های آغازین ( . تا ۲۱ روزگی ) و رشد ( ۲۲ تا ۴۲ روزگی) بر اساس توصیه های (۱۹۹۴NRC ( تهیه شد. بدین ترتیب ۷ تیمارآزمایشی وجود داشت که به هر یک ۴ تکرار متشکل از ۲۰ قطعه جوجه گوشتی ( مخلوط دو جنس) در یک طرح کاملا تصادفی اختصاص یافت. نتایج این آزمایش نشان داد که از نظر صفات تجزیه لاشه (درصد سینه، ران، کبد، سنگدان، امعاء و احشاء و لاشه قابل طبخ) تفاوت معنی داری در بین مقایسات گروهی تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. از لحاظ عددی بیشترین درصد لاشه قابل طبخ و سینه در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار آرد ضایعات کشتارگاه ۲ مشاهده گردید. همچنین بیشترین درصد ران، کبد، و سنگدان در آرد ضایعات ۱ و کمترین آن در تیمار شاهد بود.