سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا حجازی دهاقانی – کارشناس ارشد زراعت
بهرام مجدنصیری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

پنج ژنوتیپ گلرنگ شامل دو لاین برگزیده ازتوده محلی اصفهان و ارقام شناخته شده اراک ۲۸۱۱ ژیلا وکوسه دردو زمان کاشت بهاره ۱۵فروردین و تابستانه ۱۵تیرماه و هرکدام درسه تراکم ۴۰و۲۰و۱۳ بوته درمترمربع درقالب طرح ازمایشی کرت های دوبارخرده شده برپایه بلوکهای کاملتصادفی موردبررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که کارایی مصرف آب دردو کشت بهاره و تابستانه در سطح احتمال یک درصد با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند و کشت دوم ازاین نظر حدود ۱۷درصد برتری داشت اگرچه کشت تابستانه گلرنگ ازنظر تولید دانه با ۴۷۴/۶ کیلوگرم درهکتار عملکرد کمتری داشت اما درمجموع به لحاظ کارایی مصرف آب به وضوح برتر از کشت بهاره بود تاثیر تراکم بوته نیز برکارایی مصرف آب بسیارمعنی دار بود بطوریکه تراکم ۴۰بوته درمترمربع با میانگین ۰/۴۸۱ کیلوگرم برمترمکعب بیشترین و تراکم ۱۳بوته درمترمربع با میانگین ۰/۳۰۸ کیلوگرم برمترمکعب کمترین کارایی مصرف اب را به خوداختصاص دادند.