سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا دباغ – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی مستوری – کارشناس ارشد جنگل داری و اقتصاد جنگل

چکیده:

دراین پژوهش تراکم و شاخصهای تنوع پرندگان درعرصه های جنگلی سوخت و نسوخته مورد بررسی قرارگرفت مطالعه تراکم و شاخصهای تنوع از طریق روش نمونه برداری نقطه ای صورت گرفت پرندگان به فاصله شعاعی ۲۵ متری از هریک از ۸۰ نقطه نمونه برداری ۴۰ نقطه نمونه برداری درجنگل سوخته و ۴۰ نقطه درجنگل نسوخت بررسی گردید پرندگان دارای الگوهای متفاوتی از تراکم در عرصه های جنگلی سوخته و نسوخته بودند گونه ههای کمرکولی جنگلی دارکوب خال دار بزرگ و مگس گیر سینه سرخ تراکم بیشتری در عرصه جنگلی نسوخته و گونه های سهره جنگلی چرخ ریسک بزرگ چرخ ریسک پس سرسفید و توکای سیاه تراکم بیشتری در عرصه جنگلی سوخته داشتند دارکوب سوری دارای تراکم یکسانی در هر دو ناحیه بودند تمامی شاخصهای تنوع شامل نماینه های ناهمگنی سیمپسون و شانون نمایه های یکنواختی Nee,camargo و تعداد گونه های بسیار فراوان N2 درعرصه جنگلی نسوخته بیشتر از عرصه جنگلی سوخته بود