سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین مدرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیس
حسین رهنما – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
احمد فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیس

چکیده:

در ساز ه های دریایی و ساحلی، بتن که مقایسه با مصالح دیگر ماده ای مقاومتر در برابر عوامل خورنده است، استفاد ه های فراوان دارد. بتن یک ماده تردشکن است. تحقیقات نشان داده است که با افزودن الیاف به بتن، می توان خواص شک ل پذیری بتن را بهبود بخشید.[ ۱] اما شرایط سولفاتی و کلریدی دریا بر روی خواص مقاومتی بتن عموما تأثیر سوء خواهد گذاشت.[ ۲]در این تحقیق تاثیر شرایط محیطی خلیج فارس بر روی خواص مقاومتی بتن دارای الیاف پروپیلن بررسی می شود. در این تحقیق از ۱۹ میلیمتر و ماسه سیلیسی و سیمان پرتلند تیپ ۵ برای / مصالح سنگی سیلیسی درش ت دانه با اندازه بزرگترین دانه برابر با ۵ ساخت بتن استفاده شده است و ازالیاف پروپیلن در مقادیر متفاوت برای تسلیح نمون ه های بتنی استفاده شده است. نمون ه های بتنی یک بار در آب خلیج فارس و یک بار در آب شیرین تا زمان آزمایش نگهداری شده اند. با افزایش درصد الیاف، مقاومت فشاری، خمشی نمونه های بتنی نگهداری شده در شرایط سولفاتی و کلریدی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و با مقاومت نمونه های بتن نگهداری شده در آب شیرین مقایسه شده است.